CoopCamp

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Itinerari formatiu i segell “Aquí assessorem l’Economia Social”

Descripció

L’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona presenta l’Itinerari Formatiu “Aquí assessorem l’Economia Social” per a professionals de gestories, assessories, consultories i notaries, que es durà a terme en 5 sessions del 13 al 30 de setembre.

Des de 2009, en plena crisi econòmica, fins ara a Catalunya s’ha passat de 3.900 a 4.200 cooperatives, i de 38.000 persones ocupades a 46.000. Una dada rellevant si es té en compte que el cooperativisme encara està poc implantat en segons quins territoris. Tot plegat s’atribueix a la tasca de taca d’oli que s’està fent per part dels 14 ateneus cooperatius, agrupacions de cooperatives i administracions locals que despleguen en el territori les polítiques de foment de l’economia social i solidària.

Els continguts que es trobaran en les sessions formatives inclouran la regulació de l’empresa cooperativa, el règim econòmica, fiscal i laboral, línies i entitats de finançament per a cooperatives i la tramitació electrònica del Registre General de Cooperatives de Catalunya

.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

ITINERARI FORMATIU AQUÍ ASSESSOREM L'ES - Sessió 0. Introducció: La cooperativa: model societari i organitzatiu

Més informació

Sessió conclosa

13 de setembre de 2021

17:00 - 20:00 H

Lloc

ON LINE

Descripció

 • Introducció al model de negoci cooperatiu
 • Comparativa entre diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa
 • Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d'iniciativa social
 • Procés de constitució

Sessió 1

ITINERARI FORMATIU AQUÍ ASSESSOREM L'ES - Sessió 1: Règim laboral i societari

Més informació

Sessió conclosa

15 de setembre de 2021

17:00 - 20:00 H

Lloc

ON LINE

Descripció

 • Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes)
 • Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació
 • Règim de cotització seguretat social
 • Reglament de règim intern
 • Capitalització de l'atur

Sessió 1

ITINERARI FORMATIU AQUÍ ASSESSOREM L'ES - Sessió 2: Règim econòmic i comptable

Més informació

Sessió conclosa

16 de setembre de 2021

17:00 - 20:00 H

Lloc

ON LINE

Descripció

 • Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres
 • Pla General Comptable de cooperatives
 • Capital social
 • Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)
 • Fons de reserva i FEPC: usos i destins
 • Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

Sessió 1

ITINERARI FORMATIU AQUÍ ASSESSOREM L'ES - Sessió 3: Règim fiscal

Més informació

Sessió conclosa

21 de setembre de 2021

17:00 - 20:00 H

Lloc

ON LINE

Descripció

 • Règim fiscal de les cooperatives
 • Cooperatives protegides i especialment protegides
 • Pèrdua de la protecció fiscal
 • Beneficis fiscals de les cooperatives
 • Regles de valoració de les operacions cooperativitzades
 • Impost de societats
 • Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu
 • Aplicació del resultat econòmic
 • Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació

Sessió 1

ITINERARI FORMATIU AQUÍ ASSESSOREM L'ES - Sessió 4: Finançament i recursos econòmics

Més informació

Sessió conclosa

28 de setembre de 2021

17:00 - 20:00 H

Lloc

ON LINE

Descripció

 • Finançament propi i aliè
 • Subvencions específiques de cooperatives (incorporació de sòcies, Projectes Singulars)

Sessió 1

ITINERARI FORMATIU AQUÍ ASSESSOREM L'ES - Sessió 5. Renovació del Segell "Aquí assessorem l'Economia Social": La tramitació electrònica del Registre General de Cooperatives de Catalunya

Més informació

Sessió conclosa

30 de setembre de 2021

17:00 - 19:00 H

Lloc

ON LINE

Descripció

Normativa i procediments a seguir en la tramitació telemàtica del Registre General de Cooperatives de Catalunya a través del Canal Empresa.

Revisió en profunditat dels nous tràmits implementats:

 • Presentació comptes auditats
 • Presentació comptes no auditats
 • Nomenament auditor
 • Cessament auditor
 • Presentació esmenes d’expedients iniciats amb anterioritat a la data posada en marxa tramitació-e

Repàs dels ja existents:

 • Reserves de denominacions
 • Publicitat registral
 • Legalització dels llibres