Itinerari formatiu i segell “Aquí assessorem l’Economia Social”


Activitats en aquesta formació:

ITINERARI FORMATIU AQUÍ ASSESSOREM L'ES - Sessió 0. Introducció: La cooperativa: model societari i organitzatiu

Data: 13 de setembre de 2021

Horari: de 17:00 a 20:00

Lloc: ON LINE

Descripció:

 • Introducció al model de negoci cooperatiu
 • Comparativa entre diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa
 • Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d'iniciativa social
 • Procés de constitució

ITINERARI FORMATIU AQUÍ ASSESSOREM L'ES - Sessió 1: Règim laboral i societari

Data: 15 de setembre de 2021

Horari: de 17:00 a 20:00

Lloc: ON LINE

Descripció:

 • Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes)
 • Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació
 • Règim de cotització seguretat social
 • Reglament de règim intern
 • Capitalització de l'atur

ITINERARI FORMATIU AQUÍ ASSESSOREM L'ES - Sessió 2: Règim econòmic i comptable

Data: 16 de setembre de 2021

Horari: de 17:00 a 20:00

Lloc: ON LINE

Descripció:

 • Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres
 • Pla General Comptable de cooperatives
 • Capital social
 • Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)
 • Fons de reserva i FEPC: usos i destins
 • Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

ITINERARI FORMATIU AQUÍ ASSESSOREM L'ES - Sessió 3: Règim fiscal

Data: 21 de setembre de 2021

Horari: de 17:00 a 20:00

Lloc: ON LINE

Descripció:

 • Règim fiscal de les cooperatives
 • Cooperatives protegides i especialment protegides
 • Pèrdua de la protecció fiscal
 • Beneficis fiscals de les cooperatives
 • Regles de valoració de les operacions cooperativitzades
 • Impost de societats
 • Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu
 • Aplicació del resultat econòmic
 • Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació

ITINERARI FORMATIU AQUÍ ASSESSOREM L'ES - Sessió 4: Finançament i recursos econòmics

Data: 28 de setembre de 2021

Horari: de 17:00 a 20:00

Lloc: ON LINE

Descripció:

 • Finançament propi i aliè
 • Subvencions específiques de cooperatives (incorporació de sòcies, Projectes Singulars)

ITINERARI FORMATIU AQUÍ ASSESSOREM L'ES - Sessió 5. Renovació del Segell "Aquí assessorem l'Economia Social": La tramitació electrònica del Registre General de Cooperatives de Catalunya

Data: 30 de setembre de 2021

Horari: de 17:00 a 19:00

Lloc: ON LINE

Descripció:

Normativa i procediments a seguir en la tramitació telemàtica del Registre General de Cooperatives de Catalunya a través del Canal Empresa.

Revisió en profunditat dels nous tràmits implementats:

 • Presentació comptes auditats
 • Presentació comptes no auditats
 • Nomenament auditor
 • Cessament auditor
 • Presentació esmenes d’expedients iniciats amb anterioritat a la data posada en marxa tramitació-e

Repàs dels ja existents:

 • Reserves de denominacions
 • Publicitat registral
 • Legalització dels llibres