CoopCamp

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Formació permanent per al professorat 2023: Economia Social i Cooperativisme en el Marc de l'Educació Secundària

Descripció

Curs per a introduir l'economia social i el cooperativisme a l'aula adreçat a:

· Docents d’educació secundària obligatòria vinculat a l’àrea d’emprenedoria.

· Orientadors/es d’ESO.

· Docents de Batxillerat vinculats a l’àrea d’Economia.

· Docents d’escoles d’adults.

· Docents d’Unitats d’Escolarització Compartida.

· Docents de CFGM i CFGS de les àrees de FOL i Administració i Finances.


Durada del curs: 30h (20h presencials+10h de treball)

Data d’inici: 01 de març de 2023

Data final: 26 d'abril de 2023

Sessions: 8 sessions de 2,5 hores, els dimecres de 17:00 a 19:30.


CONTINGUTS

a) Bloc 1: Introducció a l’Economia Social, solidària i cooperativa

· Marc legal: Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

· Conceptualització.

· Principis.

· Economia social, solidària i cooperativa i cicle econòmic.

· Sectors, subsectors i volum.

· El mercat social: economia social, solidària i cooperativa enfront el capitalisme.

· Economia social, solidària i cooperativa, societat i canvi social.

 

b) Bloc 2: Educació pel desenvolupament

· Funció social de l’Economia Social i Solidària.

· L’economia social com eina per reduir les desigualtats socials.

· Comerç Just.

· Consum responsable.

· La banca ètica: finances solidàries.

· La moneda social.

 

c) Bloc 3: Cultura Cooperativa a l’aula

· L’aprenentatge cooperatiu: definició.

· Principis de l’aprenentatge cooperatiu.

· Aportacions al procés d’aprenentatge.

· Aprenentatge cooperatiu i atenció a la diversitat.

· Estratègies de treball a l’aula.

 

d) Bloc 4: Cooperativisme i cooperatives

· Marc ètic, principis i valors.

· Estructura d’una cooperativa: contrast amb el format d’empresa clàssic.

· Tipus de cooperatives.

· Cooperatives de 1r i 2n grau.

· Cooperatives especialment protegides.

· Òrgans de govern.

· Presa de decisions i gestió democràtica.

· El cooperativisme a Catalunya: situació actual.

 

e) Bloc 5: el procés de constitució d’una cooperativa

· La sol·licitud del nom.

· Els estatuts: models i redacció.

· L’assemblea constituent.

· El capital social.

· L’Escriptura pública i inscripció al registre de cooperatives.

· Altres gestions

· Punts d’informació i assessorament en la creació de cooperatives: ateneus cooperatius i altres projectes similars.


f) Bloc 6: Règim Jurídic, fiscal i comptable

· El cicle de gestió: planificació, organització i seguiment.

· Conceptes clau de la gestió comptable.

· Gestió pressupostària.

· Obligacions fiscals, laborals i registrals.

· Pla general comptable de les cooperatives.


g) Bloc 7: Les cooperatives d’alumnes

· Conceptualització: definició, interès educatiu i utilitat.

· Aportació a l’aprenentatge de l’alumnat.

· Fases de la creació:

§ Acta de constitució.

§ Fitxa de soci.

§ Sol·licitud d‘alta

§ Conveni Cooperativa-Escola

§ Continguts mínims estatutaris.

§ Materials de suport pel professorat.


AVALUACIÓ

Els indicadors d’avaluació en relació al professorat participant:

· Assistència: igual o superior al 80% de les hores presencials.

· Activitat pràctica en la que els participants hauran de realitzar una de les següents activitats:

§ Disseny unitat didàctica orientada a treballar l’economia social i cooperativa a l’aula.

§ Disseny d’una unitat didàctica orientada a la creació d’una cooperativa d’alumnes (no cal crear la cooperativa).

 

Selecciona les sessions on vulguis participar: